Currently Browsing: Mantra’s

Mantra1

Vedic Mantras Sun “Om Hrim Sum Suryaya Namah” 2 “Om hram hrim hraum sah suryaya namah” 3 “Om ghrinih suraya namah” 4 Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram Om suryaaya namah 5 OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM 6 OM...

Mantra

Sun “Om Hrim Sum Suryaya Namah” 2 “Om hram hrim hraum sah suryaya namah” 3 “Om ghrinih suraya namah” 4 Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram Om suryaaya namah 5 OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM 6 OM HRIM GHRINI...