Mantra

Sun

“Om Hrim Sum Suryaya Namah”

2
“Om hram hrim hraum sah suryaya namah”

3

“Om ghrinih suraya namah”

4

Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim
Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram
Om suryaaya namah

5

OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM

6

OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

7
OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

8

OM GHRINI SURYAADITYAH

Moon

“Om Shrim Som Somaya Namah”

2
“Om shraam shreem shraum sah chandramasay namah”

3
“Om som somaaya namah”

4
Dadhi sankha tushaaraabham kshiirodaarnasambhavam
Namaami shashinam somam shambhormukuta bhushanam
Om candraaya namah

Mars

“Om Krim Kum Kujaya Namah”

2
“Om kraam kreem kraum sah bhaumaya namah”

3
“Om ang angarkaaya namah

4
Dharaniigarbhasambhutam vidyutkaanti samaprabham
Kumaaram shaktihastam ca tam mangalam pranamaamyaham
Om mangalaaya namah

Mercury

“Om Aim Bum Budhaya Namah”

2
“Om braam breem braum sah budhaya namah”

3
“Om bum budhaaya namah”

4

Priyangukalikashyaamam ruupenaa-pratimam budham
Saumyam saumyamgunopetam tam budham pranamaamyaham
Om budhaaya namah

Jupiter

“Om Strim Brahm Brihaspataye Namah”

2

“Om graam greem graum sah brihasptaye namah”

3
“Om vrim brihaspataye namah”

4
Devaanaanca rishinaanca gurum kaancana sannibham
Buddhi bhutam trilokesham tam namaami brihaaspatim
Om gurave namah

Next
468 ad

Comments are closed.