Mantra1

Vedic Mantras

Sun

“Om Hrim Sum Suryaya Namah”

2
“Om hram hrim hraum sah suryaya namah”

3

“Om ghrinih suraya namah”

4

Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim
Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram
Om suryaaya namah

5

OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM

6

OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

7
OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

8

OM GHRINI SURYAADITYAH

Moon

“Om Shrim Som Somaya Namah”

2
“Om shraam shreem shraum sah chandramasay namah”

3
“Om som somaaya namah”

4
Dadhi sankha tushaaraabham kshiirodaarnasambhavam
Namaami shashinam somam shambhormukuta bhushanam
Om candraaya namah

Mars

“Om Krim Kum Kujaya Namah”

2
“Om kraam kreem kraum sah bhaumaya namah”

3
“Om ang angarkaaya namah

4
Dharaniigarbhasambhutam vidyutkaanti samaprabham
Kumaaram shaktihastam ca tam mangalam pranamaamyaham
Om mangalaaya namah

Mercury

“Om Aim Bum Budhaya Namah”

2
“Om braam breem braum sah budhaya namah”

3
“Om bum budhaaya namah”

4

Priyangukalikashyaamam ruupenaa-pratimam budham
Saumyam saumyamgunopetam tam budham pranamaamyaham
Om budhaaya namah

Jupiter

“Om Strim Brahm Brihaspataye Namah”

2

“Om graam greem graum sah brihasptaye namah”

3
“Om vrim brihaspataye namah”

4
Devaanaanca rishinaanca gurum kaancana sannibham
Buddhi bhutam trilokesham tam namaami brihaaspatim
Om gurave namah

Vinus

“Om Klim Shum Shukraya Namah”

2

“Om draam dreem draum sah shukraya namah”

3
“Om shum shukraaye namah”

4

Hima kunda mrinaalaabham daityaanaam paramam gurum
Sarvashaastrapravaktaaram bhaargavam pranamaamyaham
Om Shukraaya namah

Saturn

“Om Hlim Sham Shanaye Namah”

2
“Om praam preem praum sah shanayishraya namah”

3
“Om sham shanayisharaaye namah”

4
Niilaambujasamaabhaasam raviputram yamaagrajam
Chaayaamaartandasambhuutam tam namaami shanaishacaram
Om Shaanaishcaraaya namah

Rahu

“Om Dhum Ram Rahave Namah”

2
“Om bhraam bhreem bhraum sah rahave namah”

3
“Om raam rahve namah”

4

Arddhakaayam mahaaviiryam candraadityavimardanam
Simhikaagarbha sambhuutam tam Raahu pranamaamyaham
Om Raahave namah

Ketu

“Om Hum Kem Ketave Namah”

2
“Om sraam sreem sraum sah ketave namah”

3
“Om kem ketve namah”

4
Paalaashapushpa sankaasham taarakaagrahamastakam
Raudram raudraatmakam ghoram tam ketu pranamaamyaham
Om Ketave namah

The Mantra Of God Vishnu

“Om Namo Bhagavate Vasudevaya”

The Mantra Of God Shiva

“Om Namah Shivaya”

The Mantra Of God Ram

“Om Sri Ramaya Namah”

The Mantra Of Lakshmi Devi

“Om Sri Maha Lakshmyai Namah”

The Mantra Of Durga Devi

“Om Sri Durgaya Namah”

The Mantra Of Saraswati devi

“Om Aim Saraswatyai Namah”

The Mantra Of God Ganesh (Vinayak)

“Om Sri Maha Ganapataye Namah”

The mantra of lord Krishna,

“Om Kleem Krishnaya Namah”

The Mantra For Good Health

“Om Asham Veshvanye Bhootva Praneenam Dahmakshiet

Pranapan Samyukta Pchamyananm Chaturvidham”

The Mantra For Cure Of Fear

Om Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghor Ghor

Tarebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo

Namaste Astu Rudra Rupebhyah

2

Om Sarva Swaroope Sarveshe Sarvshakti Samanvite,

Bhayebhyastrahino Devi Durge Devi Namostute

The Mantra For Birth Of Son

“Om Hareeng Haroong Putram Kuru Kuru Swaha”

The Mantra Of Curring Piles

“Kharman ki tenishaha khuni badi dauno jaay umto chal chal Swaha”

2

Om Kaka Karta Krori Karta Om Karta Se Hoye

Ye Rasna Desh Hus Pragate Khooni Badi Bavasir Na Hoye.

Mantra Janke Na Bataye to Dwadash Brahma

Hatya Ka pap Hoy Lakh Jap Kare To Vansh Mein Na Hoye

Shabda Sancha, Hanuman Ka Mantra Sancha,

Phure Mantra Eswaro Vacha

The Mantra Of Curring Epilepsy

“Hal her sargam Mandika Poodika Shri Ram

Phoonk mirgi vayu sukhe om the tha Swaha”

2

Om Haal Hal Mandiye Pudiye Shri Ramji
Phunke, Mrigi Vayu Sukhe, Sukh Hoi, Om Thah Thah Swaha

The Mantra For Acquiring Education

Om Aim Namah

The Mantra forĀ Happiness And Saving From Enemies

Aum Aem Khreem Kleem Chamundaya Vich

The Mantra for Education And Success In Examination

Om Gana Ganapataye Namah

The Mantra for Attainment Of Pleasure

Aum Namo Bhagwate Vasudevaya

The Mantra For Attainment Of Wealth

Om Shreem Namah

The Mantra for Wealth And Getting Rid Of Ailments

Om Hreem Om Markatesh Mahotsaha Sarv Vyadhi

Vinashana Shatroon Sanhar Mamraksh Shriyam

Dapaya Dehi Mein. Om Hreem Om

The Mantra For Atainment Of Wealth And Pleasure

Om Shri Ganeshaya Namah

The Mantra For Controlling Major Diseases

Om Ithyam Yadaa Yadaa Badhaa Danvttha Bhavishyeti

2

Om Hon Joon Sah Om Bhoorbhuva Swah Om Trayambakam

Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva

Bandhanan Mrityormurksheeya Mamritat.

Om Swah Bhuvah Bhu Om Swah Joon Hon Om

3

Om Rogansheshanpahansi Tushta Rusta Tu Kaman Saklanbhishtan,

Tvamashritanam Na Vipannrananam Tvamashrita Hyashraytam Prayanti

The Mantra For Controlling Fever

Om Namo Bhagvate Rudray Shoolpanaye

Pishachadhipataye Aavashye Krishna Pingal Phate Swaha

The Mantra for Controlling Jaundice

Om Shriram Sar Sadha, Lakshman Sadha Baan,

Neela, Peela, Rita, Neela Thotha Peela Peela Sarvavidha

Rahe to Ramchandraji Ka Rahe Naam Meri Bhakti

Guru Ki Shakti Phure Mantra Eswaro Vacha

The Mantra For Cure Of Fear

Om Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghor Ghor

Tarebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo

Namaste Astu Rudra Rupebhyah

2

Om Sarva Swaroope Sarveshe Sarvshakti Samanvite,

Bhayebhyastrahino Devi Durge Devi Namostute

The Mantra For Getting A Husband

Om He Gouri Shankarardhaangi

Yatha Twam Shankar Priya

Tatha Mam Kuru Kalyani

Kantam Kantaam Sudurlabham

The Mantra For Getting A Wife

Om Patnim Manoram Dehi Manovritanusarineem,

Tareneem Durgasansar Sagarasye Kulodbhavam

The Mantra For Success

Om Shreem Hreem Kleem Namah

The Mantra Acquiring Wealth

Om Sarvabadha Vinurmukto Dhandhanya Sutanvitah

Manushyomat Prasaaden Bhavishyati Na SanShaya

The Mantra For Getting Pleasure

Om Ram Ramaya Namah

The Mantra For Pleasure In Life

Om Hanumate Namah

The Mantra For Getting Rid of Adversities

Om Sharangat Dinart Paritran Parayane,

Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute

The Mantra For Success In Business

Om Kansonsmitam Hiranya Prakaram Aardraam Jwalantim

Triptam Tarpyenteem, Padhesthitam

Padhmavarnaam Tami Hope Vhayeshriyam

The Mantra For Pregnancy

Om Hreem Uljalya Thah Thah Om Hreem

The Mantra For Protecting Ourself

Om Shoolena Pahino Devi Pahi Khadgen Chambike,

Ghanta Swanena Nah Pahi Chapajjanih Swanen Ch.

“Om Bhuh Bhuvah Svah Tat Saviturvarenyam

Bhargodevasya Dhimahi Dhiyoyonah Prachodayat”

Maha Mrityunjaya Mantra

OM Trayambakam Yaja Mahe Sugandhim Pushtivardhanam

Urvarukamivabandhanan Mrityormukshiya – Amamratat OM”

Ganesh Mantra

“Om Sri Vakratunda Mahaakaaya Suryakotee Sama Prabha

Nirvighnam kuru mey Deva Sarva kaaryeshu Sarvadaa

Om Sri Ganeshaya Namah Om”

Back
468 ad

Comments are closed.